Kancelaria notarialna – rodzaje aktów notarialnych oraz opłaty

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Akt notarialny jako podstawowy dokument urzędowy

Akty notarialne kwalifikuje się do naczelnych dokumentów formalnych, dzięki którym dokładnie zostaje wskazana czynność prawna. Sporządza się je wtedy, gdy obowiązkowo domagają się tego kodeksy prawne bądź jeżeli dwie osoby okazują taką chęć. Od rzeczonych dwóch elementów uzależniona jest sama forma danego aktu notarialnego, która może być zastrzeżona w paru przypadkach:

 • Jeśli osoba wcale nie potrafiąca czytać wniesie oświadczenie woli na piśmie
 • W sprawie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy przekazującej własność nieruchomości, która zostaje zawarta w zamyśle uskutecznienia funkcjonującego uprzednio zobowiązania do przejścia własności nieruchomości
 • Dotyczy też umowy zawieranej w zamiarze wydłużenia okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka obliguje do przeniesienia prawa wieczystego użytkowania oraz umowa przenosząca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej darczyńcą w czasie podpisywania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej dział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się dziedzictwa przez następnego dziedzica formalnego oraz uchylenie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej i spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do wybranego lokalu

W formie dokumentu notarialnego mogą być napisane ponadto testamenty – mianowicie rozporządzania majątkiem przed śmiercią, lecz nie jest to bezwzględnie wymagane przez kodeksy prawne – oprócz art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są niewiążące gdy Spadkodawcy praktycznie w ogóle nie są w stanie w świadomy sposób wypowiedzieć swojej woli czy przedsięwziąć decyzji oraz swobodnie przejawić woli. Taka sytuacja ma miejsce też, gdy występują poszlaki, by Następcy sporządzili dokument określonej treści bądź rozporządzili swoim majątkiem pod wpływem pogróżek Oryginały wszelkich dokumentów notarialnych są składowane w w biurze notariusza oraz tam muszą być przechowywane. Stronom i pozostałym upoważnionym osobom notariusz wydaje wypisy, które posiadają taką samą moc prawną jak pierwowzór. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być precyzyjnym powieleniem oryginału. Notariusz uzupełnia go pieczęcią i własnoręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa aniżeli jeden, musi wypełniać następujące wymogi:

 • Mieć ponumerowane wszystkie strony
 • Spojone wszystkie strony w jedną całość
 • Każda strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być spojony pieczątką

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Którakolwiek pobierana przez notariusza zapłata jest ograniczana poprzez odpowiednie ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem notariusz nie może pobierać zawyżonej opłaty od Klientów, ponieważ jest „urzędnikiem” publicznym oraz każdorazowo musi pracować w sprawie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego fundamentalnych czynności prawnych należy przygotowywanie aktów notarialnych, zaświadczeń spadkobrania, poświadczeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w wskazanym miejscu), rejestrowanie raportów (przykładowo. spółek), przekazywanie oświadczeń, zabieranie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, tworzenie protestów weksli i czeków, opracowywanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Odpłatności notarialne można rozbić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, inaczej wartość przedmiotu czynności prawnej oraz odsetek od nadwyżki. Inaczej mówiąc, końcowa wysokość odpłatności, jaką pobiera notariusz za dokonanie danej czynności prawnej. Dla wartości obiektu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, ponad 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, wyżej niż 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł oraz 2% nadwyżki ponad 10.000 zł, powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki powyżej 60.000 zł, wyżej niż 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł oraz 0,2% nadwyżki ponad 1.000.000 zł, wyżej niż 2.000.000 zł – 6.770 zł oraz 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z zabezpieczeniem, że nie będzie to więcej aniżeli 10.000 zł, zaś w przypadku czynności przeprowadzanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej aniżeli 7.500 zł). Kompletny cennik najistotniejszych opłat notarialnych – wysokości stawek sądowych, podatku od spadków oraz darowizn oraz wielkość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem: Notariusz Toruń cennik

Strona używa cookies
Ok