Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty zawierane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie rozległy obszar działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze sfery sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego poświadczenia niezbędne jest spełnienie kilku wymogów. Między innymi w trakcie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą być otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Przygotowany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą zostać porównane z pierwowzorami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia zwykle dostaje strona przeciwna, a dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz sporządza protokół z pełnego procesu. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny ma odpowiednią budowę oraz nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest też konieczne, gdy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych wypadkach – zwykle, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, wartościowe papiery lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na prośbę stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to także w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Strona używa cookies
Ok