Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, zawierające przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Częściami władzy rodzicielskiej są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o opiekę nad dzieckiem ma za zadanie zaświadczyć w toku procesu sądowego, że dysponuje środkami wystarczającymi do przejęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i dochody wystarczające do utrzymania. Konieczne jest też potwierdzenie bycia roztropnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się korzyścią dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także środowisko, w którym dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która opracowywana jest na podstawie badania rodziny. Wartościowym dowodem będą także zeznania świadków, na przykład rodziny lub znajomych, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd ustali inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka po­win­ni usta­lić wspól­nie, kie­ru­jąc się jego dobrem.

KIEDY DOCHODZI DO ROZPRAWY O OPIEKĘ NAD DZIECKIEM ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej sprawie adwokata jest separacja lub rozwód. Jest umotywowana brakiem możliwości harmonijnego sprawowania opieki, formy wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Adwokat wnosi sprawę na rzecz jednego z rodziców o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Ze względu na ciężki charakter tego typu procesów warto zaangażować doświadczonego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIECKIEM ?

Plan wychowawczy

Zazwyczaj najlepszym wyjściem z uwagi na dobro dziecka jest dalsza obustronna opieka nad dzieckiem obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o formie wykonywania obowiązku i zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje adwokat, lecz może też wystapić w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w czasie rozprawy.

Kluczowa jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz uzgodnienia jakie decyzje rodzice będą podejmować razem, a jakie oddzielnie. W ramach porozumienia adwokat może dopisać uzupełniające ustalenia, na przykład odnośnie alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z uzgodnieniem wspólnego planu wychowawczego, adwokat może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to uprościć ogólne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka oraz przygotowanie konkretnego dokumentu.

Rezultatem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców takich samych praw i obowiązków oraz porównywalnej, ale nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To oznacza, że dziecko ma dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

Jeśli rodzice nie są w stanie sporządzić wspólnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje orzeczenie na bazie zgromadzonych opinii i dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu z opiekunów ograniczając prawa i obowiązki drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: rozwodu, separacji lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także sposobność wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych przypadkach można starać się o absolutne pozbawienie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, kiedy zastosowane uprzednio łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, albo kiedy rodzic nadużywa swoich uprawnień czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji kiedy rażąco zaniedbywane są obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można wynająć prawnika i walczyć o przywrócenie praw.

Zawieszenie opieki nad dzieckiem

Bywa też tak, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest przejściowa. W takim wypadku można wystąpić o zawieszenie prawa do opieki nad dzieckiem. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich tyczy się między innymi wychowywania i reprezentowania dziecka oraz rozporządzania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie władzy rodzicielskiej, jednak łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu prawa do opieki nad dzieckiem nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdym momencie. Do przywrócenia władzy rodzicielskiej wymagana jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga udowodnić, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Zapraszamy na stronę: www.adwokat-torun.eu

Strona używa cookies
Ok